Salarisadministratie

Arbeidsovereenkomst beëindigen met wederzijds goedvinden.

Geplaatst op

In de huidige tijd krijgen veel ondernemers steun vanuit de overheid en kunnen zij met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20 procent. Vooralsnog kunnen we stellen dat dit doeltreffend is. Vergeleken met de eerste helft van 2019 steeg het aantal faillissementen in de eerste helft van 2020 met vijf procent. Het aantal faillissementen in 2020 ligt ver onder het aantal faillissementen in 2015 en 2016. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).

De overheidssteun voor het tweede noodpakket geldt echter maar tot eind september. Hierover kunt u alles lezen in ons artikel van vorig week. Hoewel het doel van de NOW is om zoveel mogelijk banen te behouden, zullen veel ondernemers vanaf 1 oktober weer op eigen benen moeten staan.

Veel bedrijven zijn bezig met aanpassingen, zowel in organisatie als in assortiment, om zich zo aan te passen aan de economische veranderingen. Met name de horecasector, reis- en eventbranche en de culturele sector verkeren in zwaar weer. Als gevolg is het niet altijd mogelijk om alle werknemers te behouden.

Toch wordt er vanuit de NOW een boete of zelfs een terugbetaling van de gehele subsidie opgelegd wanneer er binnen de organisatie 20 of meer werknemers op bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. Tenzij dit in overleg gebeurd met de belanghebbende vakbonden en er een akkoord wordt bereikt met de werkgever over de ontslagaanvraag.

Vaststellingsovereenkomst (VSO)
Heeft u binnen uw organisatie meerdere werknemers met een tijdelijke dienstverband? Dan kunt u ervoor kiezen om deze niet te verlengen. Bij werknemers met een vast dienstverband is dit een stuk lastiger. Gelukkig kan de vaststellingsovereenkomst (VSO) hierbij helpen. Hiermee kunt u, weliswaar in goed overleg, het dienstverband beëindigen met wederzijds goedvinden. De medewerker kan dan een uitkering aanvragen bij het UWV.

In de huidige situatie biedt de VSO een aantal voordelen.  U kunt een werknemer bijvoorbeeld vrijstelling geven van arbeid in plaats van een transitievergoeding betalen. In de VSO legt u de gemaakte afspraken met uw werknemer vast voor het beëindigen van het dienstverband. Bovendien worden de WW-rechten van de werknemer met de VSO zoveel mogelijk gewaarborgd.

Een aantal voorbeelden van ontslagredenen kunnen zijn:

 • Ontslag om persoonlijke redenen, zoals niet naar behoren functioneren of verstoorde arbeidsverhouding.
 • Bedrijfseconomische redenen
 • Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Wanneer kunt u de vaststellingsovereenkomst sluiten met uw werknemer?
De einddatum van de arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd in de VSO. Hoewel hierbij geen rekening wordt gehouden met de opzegtermijn, hanteert het UWV de zogenoemde fictieve opzegtermijn. Deze termijn is gelijk aan de opzegtermijn die geldt voor de werkgever. De werknemer zal pas een WW-uitkering kunnen ontvangen wanneer de fictieve opzegtermijn is verstreken. De fictieve opzegtermijn gaat in op de eerste van de maand na de maand waarin de werkgever met de werknemer tot akkoord zijn gekomen.

Hulp nodig bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst?
Wij helpen u graag! WerQdag maakt gebruik van formats voor rechtsgeldige en door het UWV geaccepteerde VSO’s. Ook kunnen we u van extra informatie voorzien over hoe u deze route het best kunt bewandelen en zijn we bekend met de mits en maren van de juridisch adviseurs.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen via de website of bel ons op 020 511 00 03

Salarisadministratie

Wat moet er eigenlijk op een loonstrookje staan?

Geplaatst op

Bij de eerste loonbetaling is de loonstrook verplicht, daarna hoeft hij in principe niet meer verstrekt te worden tenzij er wat veranderd. Dit laatste zorgt ervoor dat werkgevers meestal iedere maand een loonstrook aan alle medewerkers verstrekken.

De volgende gegevens moeten op de loonstrook staan volgens het handboek loonbelasting:

 • Brutoloon in geld
 • De specificatie van de samenstelling van het bruto- of het nettoloon
 • De gespecificeerde bedragen die de werkgever op het loon heeft ingehouden
 • Het vakantiegeld waar de werknemer recht op heeft
 • De uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst
 • De periode waarover het loon uitbetaald is
 • Het wettelijk minimumloon (ook wel WML genoemd) dat voor de werknemer geldt
 • De naam van het bedrijf en de naam van de werknemer;

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) moet per 1 januari 2020 ook op de loonstrook staan of de werknemer een onbepaalde tijd of vast contract heeft of dat er sprake is van een bepaald tijd of flexibel contract.

Dit laatste is nodig, omdat de werknemer via de loonstrook zijn werkgever kan controleren. Voor medewerkers met onbepaalde tijd hoeft er minder premie afgedragen te worden dan voor medewerkers met een bepaalde tijd contract.

Als de werkgever te weinig WW-premie afdraagt doordat hij in de loonaangifte een vast contract heeft doorgegeven, maar op de loonstrook aan de werknemer een tijdelijk contract heeft vermeld, kan er (opzettelijk) verkeerde informatie verstrekt zijn. De werkgever kan daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd.

Hulp nodig?
Mocht je graag willen weten of alles juist op de strook staat? Wij helpen graag! Neem gerust contact met ons op via de website of bel ons op 020 511 00 03

Salarisadministratie

Verruiming werkkostenregeling van 1,2 naar 1,7% en voor 2020 zelfs naar 3%

Geplaatst op

De werkkostenregeling (WKR) werd op 1 januari 2011 ingevoerd als nieuw systeem voor (belastingvrije) vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Iedere werkgever heeft deze vrije ruimte. Van 2011 t/m 2014 was het optioneel, maar vanaf 2015 moeten werkgevers verplicht de WKR gebruiken bij het aanbieden van onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen aan werknemers.

Sinds 1 januari j.l. is er een nieuwe berekening voor het berekenen van de vrije ruimte. Over het eerste deel van uw loonsom (tot en met €400.000) geldt een verhoogd percentage van 1,7%. Over het meerdere is de vrije ruimte de ‘oude’ 1,2%. De corona crisis heeft daar nogmaals verandering in gebracht. Het kabinet heeft besloten om alleen voor 2020 de vrije ruimte over de eerste 400.000 te verhogen naar 3%. (Hiermee kan een ruimere thuiswerkvergoeding worden gegeven, maar dit geld mag ook anders ingezet worden).

Het is van belang dat je de voordelen die je in 2020 in de WKR onder wil brengen, vooraf aanwijst. Zo voorkom je een eventuele naheffing van de Belastingdienst. Bij ons kan het aanwijzen al direct op de salarisstrook, hiermee ben je altijd op tijd. Ook is de vrije ruimte hierdoor overzichtelijk en kunt u optimaal gebruik maken van deze regeling.

Hulp nodig?
Het blijft lastig om te weten wat onbelast vergoed mag worden en wat via de WKR verloopt. Heb je hier vragen over? Wij helpen graag!

Neem gerust contact met ons op via de website of bel ons op 020 511 00 03

Salarisadministratie

Hoe zat het ook alweer met de Wet arbeidsmarkt in balans?

Geplaatst op

Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en is door alle Covid-19 ontwikkelingen de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een beetje op de achtergrond verdwenen. Nog even kort op een rij wat er per 1 januari veranderd is.

De twee grootste punten zijn: Het is premie technisch gezien voordeliger om iemand een onbepaalde tijd overeenkomst te geven en de berekening transitievergoeding is veranderd.

De transitie vergoeding bedraagt nu een derde maand salaris per gewerkt jaar, wel heeft de medewerker vanaf de eerste dag recht op deze vergoeding. Samen met de medewerker kan je wel afspreken deze vergoeding niet te betalen.

De wettelijke ontslagronden zijn ook verruimd maar mede door Covid-19 is weinig bekend hoe dit uit pakt, het zou een vermindering van de transitievergoeding tot 50% kunnen betekenen.

De hoogte van de WW-premie (werkgeversdeelloonkosten) is niet meer afhankelijk van de sectorindeling maar de hoogte wordt bepaald door het soort dienstverband. Per 1 juli moet je wel in het bezit zijn van een schriftelijk ondertekende arbeidsovereenkomst.

Met de komst van WAB is ook de ketenregeling verruimd naar drie tijdelijke contracten voor een maximale periode van drie jaar (was twee jaar). Wanneer het termijn wordt overschreden ontstaat er een dienstverband voor onbepaalde tijd.

In sommige cao’s is vier contacten en vier jaar opgenomen, dit mag.

Hulp nodig?
Als werkgever doet je er goed aan om te kijken of de wijzigingen voor jou van toepassing zijn. Ontvangen je werknemers met een vast contract een lagere WW-premie? Zijn de getekende arbeidsovereenkomsten volledig op orde? Hebben we de nieuwe wet en regelgeving goed toegepast in ons aanname beleid/arbeidsovereenkomsten? Wij helpen je graag met alles op orde brengen!

Neem gerust contact met ons op via de website of bel ons op 020 511 00 03

Salarisadministratie

NOW 2.0 al aangevraagd?

Geplaatst op

Vergeet u de NOW 2.0 regeling niet aan te vragen? Wij zetten de belangrijkste punten voor u op een rij. 

De NOW is vanaf 1 juni j.l. verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. De NOW-regeling is in werking getreden om zoveel mogelijk inkomens en banen te beschermen. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen bij het UWV indien er sprake is van een verwacht omzetverlies van ten minste 20% over vier maanden. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen voor deze vier maanden ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, naar rato van de omzetdaling. De omzetdaling wordt vastgesteld over een viermaandelijkse periode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020.

Net als zijn voorganger NOW 1.0, biedt NOW 2.0 een tegemoetkoming in de loonkosten waardoor werknemers met een vast en flexibel contract doorbetaald kunnen worden. Maar wat zijn de belangrijkste verschillen? Wij zetten ze voor u op een rij.

Wijziging ontslagboete
In NOW 2.0 zijn de voorwaarden voor de ontslagboete aangepast. Voor werkgevers die meer dan 20 werknemers ontslaan en geen akkoord hebben met vakbonden blijft de boete bestaan. Werkgevers zijn verplicht om bij ontslag van meer dan 20 werknemers de vakbonden of ondernemingsraad te betrekken. Wanneer het ontslag wordt ingediend zonder overleg moet de subsidie worden terugbetaald en wordt er een boete opgelegd van 5% over de totale loonsubsidie. De ontslagboete geldt niet voor bedrijven die minder dan 20 werknemers ontslaan.

Inspanningsplicht
In NOW 2.0 worden werkgevers opgeroepen om hun personeel bij- en om te scholen. Daarvoor is een budget beschikbaar gesteld via het crisisprogramma ‘Nederland leert door’. Hierdoor kunnen werknemers vanaf juli kosteloos online ontwikkelingsadviezen en scholing volgen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De regering probeert zich op deze manier in te zetten voor werknemers in risicosectors en hen klaar te stomen voor een sector waar veel vraag is naar personeel. 

Opslag vaste lasten
Om werkgevers extra te ondersteunen wordt er een bijdrage geleverd aan andere kosten dan de loonkosten. In de NOW 2.0 wordt de vaste opslag voor onder andere pensioenpremie, vakantiegeld en andere werkgeverslasten verhoogd van 30 naar 40 procent. 

Referentiemaand
In NOW 1.0 was de loonsom van januari 2020 bepalend. De referentiemaand voor de loonsom in NOW 2.0 is maart 2020. Het loon dat maximaal wordt vergoed is dus het loon over de maand maart. Dat is voornamelijk gunstig voor ondernemers die in januari een lage loonsom hadden, zoals in de horecasector.

Hoe doe ik de aanvraag?
De aanvraagperiode van de NOW 2.0 loopt van 6 juli tot 31 augustus. Aanvragen doe je bij het UWV met je loonheffingennummer. Er is geen eHerkenning of andere vorm van autorisatie nodig. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangen werkgevers een voorschot van 80% gespreid over twee termijnen. 

Meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl of bel ons op 020 511 000 3.

bron: rijksoverheid.nl